معرفی کتاب - سایت تفریحی فاندون


بازی دوز   بازی پیکان گوجه‌ای  بازی مار    تمرین امضا    نواختن سنتور

کتاب آموزش شعر برای شاعران جوان (روزنه)

کتاب آموزش شعر برای شاعران جوان (روزنه)

کتاب آموزش شعر برای شاعران جوان (روزنه)

تا به حال شنیده‌اید که “شعر و شاعری یک امر ذاتی است و شعر باید در وجود انسان باشد” خوب من اول مختصر تحلیلی بر این تفکر برای شما عرض خواهم کرد.


1